Nhóm dịch: Falling in Dying
Giới thiệu
Độc tại dị hương vi dị khách

Cô khổ phiêu linh không đoạn trường

Truyện dịch
Tro Tàn Biển Sâu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Túc Mệnh Chi Hoàn
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Release That Witch
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
The Sword Of Dawn
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: